Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №241 Дніпровської міської ради, Новокодацький район

 

Структура та органи управління закладу освіти

 

 

 

Система управління закладом дошкільної освіти визначається Законом України «Про освіту» та установчими документами.

 

 

Управління закладом дошкільної освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

 

Керівник закладу освіти – директор закладу дошкільної освіти в межах наданих йому повноважень:

·         організовує діяльність закладу освіти;

·         вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

·         призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

·         забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

·         забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

·         забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

·         сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

·         сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

·         здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені ЗаконамиУкраїни «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

 

Колегіальний орган управління закладу освіти

   Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у порядку, передбаченому спеціальними законами.

   

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

    Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

·         планує роботу закладу;

·         схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

·         формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

·         розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

·         обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;

·         розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

·         ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

·         розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

 

Колегіальний орган громадського самоврядування

 

1. Органи батьківського самоврядування:  батьківські збори, батьківські комітети.

2. Загальні збори  колективу закладу дошкільної освіти та батьків вихованців.